vashirov

Viktor Ashirov • Joined 3 years ago

Pull Requests for vashirov

Pull Requests Created
PRs
Opened 2 months ago by vashirov. Modified a day ago   389-ds-base
master 0
Opened 5 months ago by vashirov. Modified 5 months ago   ds-test
Pull Requests vashirov can act on
PRs
Opened a day ago by firstyear. Modified a day ago   389-ds-base
Opened 2 days ago by spichugi. Modified an hour ago   389-ds-base
Opened 5 days ago by spichugi. Modified an hour ago   389-ds-base
Opened 13 days ago by aborah. Modified 13 days ago   389-ds-base
Opened 14 days ago by bsmejkal. Modified 3 hours ago   389-ds-base
Opened 22 days ago by aborah. Modified 13 days ago   389-ds-base
Opened a month ago by aadhikari. Modified 7 days ago   389-ds-base
Opened 2 months ago by lkrispen. Modified a day ago   389-ds-base
Opened 2 months ago by tbordaz. Modified a day ago   389-ds-base
Opened 2 months ago by aborah. Modified a month ago   389-ds-base
Opened 2 months ago by lkrispen. Modified 2 months ago   389-ds-base
Opened 3 months ago by firstyear. Modified a day ago   389-ds-base
Opened 4 months ago by codehotter. Modified 2 months ago   389-ds-base
Opened 5 months ago by tbordaz. Modified a month ago   389-ds-base
Opened 5 months ago by firstyear. Modified 2 months ago   389-ds-base
Opened 7 months ago by lkrispen. Modified 4 months ago   389-ds-base
Opened 8 months ago by tbordaz. Modified 5 months ago   389-ds-base
Opened a year ago by amsharma. Modified 5 months ago   389-ds-base
Opened a year ago by firstyear. Modified a month ago   389-ds-base
Opened a year ago by firstyear. Modified 3 months ago   389-ds-base