pingou

Pierre-YvesChibon • Joined 8 years ago

Issues for pingou

Issues Created
issues
Opened 7 years ago by pingou. Modified 7 years ago   pag
Opened 9 years ago by pingou. Modified 9 years ago   fedora-packager
Opened 12 years ago by pingou. Modified 7 years ago   pkgdb-cli
future
Opened 15 years ago by pingou. Modified 7 years ago   r2spec
Opened 15 years ago by pingou. Modified 7 years ago   r2spec
Opened 8 years ago by pingou. Modified 7 years ago   fedocal
easyfix Future
Opened 11 years ago by pingou. Modified 7 years ago   fedocal
Future
Opened 8 years ago by pingou. Modified 8 years ago   mdapi
Opened 8 years ago by pingou. Modified 7 years ago   ipsilon
Major
Opened 7 years ago by pingou. Modified a year ago   pagure
unit-tests debt 5.13
Opened 4 years ago by pingou. Modified 3 years ago   elections
Opened 7 years ago by pingou. Modified 6 years ago   pagure-importer
Opened 6 years ago by pingou. Modified 5 years ago   fedora-ci/ AtomicCi
Opened 5 years ago by pingou. Modified 5 years ago   ryanlerch / pagure
Opened 6 years ago by pingou. Modified 6 years ago   fedora-ci/ AtomicCi
Opened 6 years ago by pingou. Modified 6 years ago   fedora-ci/ AtomicCi
Opened 3 years ago by pingou. Modified 3 years ago   fedora-ci/ general
Medium
Opened 5 years ago by pingou. Modified 5 years ago   ryanlerch / pagure