julian8628

Yuming Zhu • Joined 5 years ago

Issues for julian8628

Issues Created
issues
Opened 3 years ago by julian8628. Modified 3 years ago   koji
wishful feature Normal
Opened 4 years ago by julian8628. Modified 4 years ago   koji
Opened 3 years ago by julian8628. Modified 2 years ago   koji
feature Normal
Opened 3 years ago by julian8628. Modified 3 years ago   koji
feature wishful Normal
Opened 3 years ago by julian8628. Modified 3 years ago   koji
discussion Normal
Opened 2 years ago by julian8628. Modified 2 years ago   koji
Normal
Opened 2 years ago by julian8628. Modified 2 years ago   koji
discussion Normal
Opened a year ago by julian8628. Modified a year ago   koji
feature usability tech-debt Normal
Opened a year ago by julian8628. Modified a year ago   koji
tech-debt Normal
Opened 5 months ago by julian8628. Modified 5 months ago   koji
discussion Normal
Opened 3 months ago by julian8628. Modified 3 months ago   koji
wishful tech-debt discussion Normal
Opened 5 days ago by julian8628. Modified 3 days ago   koji
testing-ready bug testing-done 1.26.1 Normal PR#3047
Opened 5 hours ago by julian8628. Modified 4 hours ago   koji
bug 1.26.1 Normal PR#3050
Assigned Issues
issues
Opened 5 years ago by ausil. Modified 2 years ago   koji
groomed Low