0.99.8-1: Mon Jul 23 2007
tmraz • 16 years ago  
* new version
tmraz • 17 years ago  
0.99.3-1: Fri Feb 03 2006
tmraz • 17 years ago  
0.99.1-1: Thu Dec 15 2005
tmraz • 17 years ago  
- new version
tmraz • 18 years ago  
- sync with upstream pam
tmraz • 18 years ago  
Fixed mistake in the example
tmraz • 18 years ago  
0.78-5: Fri Mar 18 2005
tmraz • 18 years ago  
Fixed install target
tmraz • 18 years ago  
Fix pam_console Makefile
tmraz • 18 years ago  
Distribute as tar.bz2
tmraz • 18 years ago  
Bug in error message output
tmraz • 18 years ago  
Bad merge of patch
tmraz • 18 years ago  
Fix some memory leaks
tmraz • 18 years ago  
Fix the manual pages
tmraz • 18 years ago  
Applied fixes by Steve Grubb
tmraz • 18 years ago